Luật Đất đai sửa đổi theo hướng “LẤY NGƯỜI DÂN LÀM TRỌNG TÂM”

17/01/2024 ,09:17
Luật Đất đai sửa đổi đã được Quốc hội thông qua vào ngày 14 tháng 1 năm 2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Luật này được sửa đổi theo hướng “lấy người dân làm trọng tâm”, với nhiều nội dung mới được bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời góp phần phát triển thị trường bất động sản theo hướng minh bạch, công bằng và ổn định.

Những nội dung đáng chú ý của Luật Đất đai sửa đổi

Bảo vệ quyền lợi của người dân:

Mức giá đền bù, bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất được xác định theo nguyên tắc khách quan, công bằng, phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường tại thời điểm thu hồi đất.
Người dân có quyền được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Người dân được quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, tặng cho, thừa kế, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Điều chỉnh cơ chế thị trường:

Giá đất được xác định theo cơ chế thị trường.

Việc chuyển mục đích sử dụng đất phải được thực hiện thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.
Việc giao đất, cho thuê đất phải được thực hiện thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Tăng cường quản lý nhà nước

Nhà nước tăng cường quản lý quy hoạch, sử dụng đất đai.
Nhà nước tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về đất đai.

Những tác động của Luật Đất đai sửa đổi

Luật Đất đai sửa đổi được đánh giá là sẽ có những tác động tích cực đến thị trường bất động sản, cụ thể như sau:

 • Bảo vệ quyền lợi của người dân: Các quy định mới về đền bù, bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất sẽ giúp người dân không bị thiệt thòi khi Nhà nước thu hồi đất. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sẽ giúp người dân được pháp luật bảo hộ quyền sở hữu đối với tài sản của mình. Các quy định về chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, tặng cho, thừa kế, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sẽ giúp người dân dễ dàng thực hiện các giao dịch về bất động sản.

 • Điều chỉnh cơ chế thị trường: Việc xác định giá đất theo cơ chế thị trường sẽ giúp giá đất phản ánh đúng giá trị thực của đất đai. Việc chuyển mục đích sử dụng đất phải thông qua đấu giá quyền sử dụng đất sẽ giúp Nhà nước thu được giá trị cao nhất từ đất đai. Việc giao đất, cho thuê đất phải thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất sẽ giúp Nhà nước lựa chọn được các nhà đầu tư có năng lực và kinh nghiệm để thực hiện các dự án sử dụng đất.

 • Tăng cường quản lý nhà nước: Việc tăng cường quản lý quy hoạch, sử dụng đất đai sẽ giúp ngăn chặn tình trạng sử dụng đất sai mục đích, lãng phí đất đai. Việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về đất đai sẽ giúp đảm bảo việc thực hiện pháp luật về đất đai được nghiêm túc.

Một số vấn đề cần lưu ý

Mặc dù Luật Đất đai sửa đổi được đánh giá là có nhiều điểm tích cực, tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề cần lưu ý, cụ thể như sau:

 • Về việc xác định giá đất: Việc xác định giá đất theo cơ chế thị trường sẽ giúp giá đất phản ánh đúng giá trị thực của đất đai. Tuy nhiên, việc xác định giá đất theo cơ chế thị trường cũng có thể dẫn đến tình trạng giá đất tăng cao, gây khó khăn cho người dân trong việc mua, bán, chuyển nhượng đất đai.

 • Về việc đấu giá quyền sử dụng đất: Việc chuyển mục đích sử dụng đất phải thông qua đấu giá quyền sử dụng đất sẽ giúp Tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh giữa các chủ thể có nhu cầu sử dụng đất, góp phần nâng cao giá trị của quyền sử dụng đất, huy động tối đa nguồn lực từ đất đai cho ngân sách nhà nước

 • Về việc giao đất, cho thuê đất: Việc giao đất, cho thuê đất phải thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất sẽ giúp Nhà nước lựa chọn được các nhà đầu tư có năng lực và kinh nghiệm để thực hiện các dự án sử dụng đất. Tuy nhiên, việc này cũng có thể dẫn đến tình trạng các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh sẽ giành được nhiều quyền sử dụng đất, gây khó khăn cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

 • Về việc tăng cường quản lý nhà nước: Việc tăng cường quản lý quy hoạch, sử dụng đất đai sẽ giúp ngăn chặn tình trạng sử dụng đất sai mục đích, lãng phí đất đai. Tuy nhiên, việc này cũng có thể dẫn đến tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Để khắc phục những vấn đề này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội và người dân. Cụ thể, cần có các giải pháp để:

 • Đảm bảo giá đất phản ánh đúng giá trị thực của đất đai, nhưng không gây ảnh hưởng quá lớn đến giá đất trên thị trường.

 • Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

 • Tăng cường công khai, minh bạch trong việc quản lý quy hoạch, sử dụng đất đai.

 • Nhìn chung, Luật Đất đai sửa đổi là một bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai của Việt Nam. Luật này được đánh giá là sẽ góp phần bảo vệ quyền lợi của người dân, phát triển thị trường bất động sản theo hướng minh bạch, công bằng và ổn định.

Bài viết trên được lấy từ các nguồn sau:

 • Trang web của Quốc hội Việt Nam

 • Trang web của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • Trang web của Hội Mô giới Bất động sản Việt Nam

 • Trang thông tin từ cafeland

Ngoài ra, tôi cũng đã tham khảo các bài viết của các chuyên gia, nhà báo về Luật Đất đai sửa đổi.

Tôi hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về Luật Đất đai sửa đổi 2014.